Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

Priėmimas

Į DAILĖS SKYRIAUS:

-ankstyvojo ugdymo programą "Spalvų namelis‘‘ (6-7 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę;
-pradinio ugdymo programą (I-IV kl. mokiniams). Programos trukmė 3 metai, 6 pamokos per savaitę;
-pagrindinio ugdymo programą (V-IX kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 11 pamokų per savaitę, birželio mėn. vyksta vasaros kūrybinė praktika, mokiniai atlieka baigiamuosius kūrybinius darbus;
-tikslinio ugdymo programą (baigusiems dailės mokyklą /skyrių ar savarankiškai pasiruošusiems ir siekiantiems studijuoti dailę mokiniams). Programos trukmė 3 metai, 7 pamokos per savaitę;
-neformaliojo ugdymo programą (V-XII kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 3 pamokos per savaitę;
-suaugusiems - į dailės studiją, 2 užsiėmimai per savaitę. Dailės studijos programos trukmė ir turinys bus sudaromas, atsižvelgiant į studijos lankytojų meninės saviraiškos reikmes.

   STOJAMASIS EGZAMINAS Į PRADINIO, PAGRINDINIO, TIKSLINIO IR NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. (KETVIRTADIENĮ) 16.00 VAL. DAILĖS SKYRIUJE,  KLAIPĖDOS G. 17, UKMERGĖ.
   STOJAMASIS EGZAMINAS Į ŽELVOS FILIALO DAILĖS SKYRIAUS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2015 M. GEGUŽĖS MĖN. 22 D. (PENKTADIENĮ) 14.00 VAL. ŽELVOS GIMNAZIJOJE.

Telefonas pasiteiravimui  darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. - (8 340) 60099.

Į stojamąjį egzaminą prašome atsinešti savo kūrybos darbus, I-VI klasių mokinimas - A3 formato balto popieriaus lapą, guašo dažų, teptuką, VII-XII klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, pieštuką, trintuką.

NORINTYS LANKYTI ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ „SPALVŲ NAMELIS“ BEI SUAUGUSIŲ DAILĖS STUDIJĄ PRAŠYMUS PATEIKIA IKI 2015 M. BIRŽELIO 1 D.


Į MUZIKOS SKYRIAUS:

-chorinio dainavimo, fortepijono, smuiko, violončelės, klarneto, trimito, tenoro, tūbos, baritono,  fleitos, saksofono dalyko klases, muzikinio ankstyvojo ugdymo programos grupę „Linksmosios natelės“ (vaikams  iki 10 m.), akordeono dalyko klasę (vaikams nuo 7 iki 10 m.).

MUZIKINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS:
2015 M. GEGUŽĖS 22 D. 14.00 VAL. Į CHORINIO DAINAVIMO  DALYKO I KLASĘ;
2015 M. GEGUŽĖS 22 D. 16.30 VAL. Į PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (KLARNETAS, TRIMITAS, TENORAS, TŪBA, BARITONAS, FLEITA, SAKSOFONAS)  DALYKŲ I KLASĘ;
2015 M. GEGUŽĖS 25 D. 14.00 VAL. Į AKORDEONO DALYKO I KLASĘ;
2015 M. GEGUŽĖS 25 D. 16.30 VAL. Į STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (SMUIKAS, VIOLONČELĖ) DALYKŲ I KLASĘ;
2015 M. GEGUŽĖS 27 D. 14.00 VAL. Į FORTEPIJONO DALYKO I KLASĘ;
2015 M. GEGUŽĖS 27 D. 16.30 VAL. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į LAISVAS VIETAS.
2015 M. GEGUŽĖS MĖN. 21 D. 13.30 VAL. Į ŽELVOS FILIALO MUZIKOS SKYRIAUS  CHORINIO DAINAVIMO IR FORTEPIJONO DALYKŲ UGDYMO PROGRAMŲ I KLASES VYKS  ŽELVOS GIMNAZIJOJE.


NORINTYS LANKYTI MUZIKINIO ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS „LINKSMOSIOS NATELĖS“  GRUPĘ PRAŠYMUS PATEIKIA IKI 2015 M. BIRŽELIO 1 D.


Į NAUJAI ĮKURTOS ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS I KLASĘ:  (vaikams nuo 6 iki 8 m.). Programos trukmė 3  metai,  6  pamokos per savaitę;
Į CHOREOGRAFIJOS ANKSTYVOJO UGDYMO  PROGRAMOS „SMAGŪS ŽINGSNELIAI“  GRUPĘ (vaikams 5-7 m.). Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę.
NORINTIEMS MOKYTIS ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE ŠOKIO JUDESIO IR RITMIKOS DUOMENŲ PATIKRINIMAS 2015 M.  GEGUŽĖS 27 D.  17.30  VAL. UKMERGĖS MENO MOKYKLOS SALĖJE.

NORINTYS LANKYTI CHOREOGRAFIJOS ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS „SMAGŪS ŽINGSNELIAI“ GRUPĘ PRAŠYMUS PATEIKIA IKI 2015 M. BIRŽELIO 1 D.


    Stojamasis mokestis – 7 proc. BSI, t.y. 2,66 Eur (9,18 Lt.)

    Prašymus mokytis užpildyti mokykloje, kartu pateikti norinčio mokytis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir originalą palyginimui, sumokėti stojamąjį mokestį pas sekretorę darbo dienomis: pirmadieniais- penktadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val.;  pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
    Ukmergės meno mokyklos adresas Vienuolyno g. 7, Ukmergė. Telefonas pasiteiravimui (8 340) 52734.

Priėmimas į Ukmergės meno mokyklą vykdomas gegužės 15 - birželio 10 dienomis, papildomas - rugsėjo 1-30 dienomis, nuolatinis - tik ankstyvojo ugdymo ir suaugusiųjų grupėse. Tikslus meninių gebėjimų patikrinimo laikas skelbiamas Ukmergės meno mokyklos internetiniame puslapyje, rajono spaudoje, miesto skelbimų lentose. Meninių gebėjimų patikrinimo metu dailės skyriuje vertinami dailės plastinės raiškos kūrybiniai gebėjimai ir įgūdžiai, muzikos skyriuje - muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis.

Dailės skyriaus ugdytiniai gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami vaikai iki 8 metų amžiaus, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami 7-10 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę), pagrindinio ugdymo (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 11 pamokų per savaitę), neformaliojo ugdymo (socializacijos) (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 3 pamokos per savaitę), tikslinio ugdymo (trukmė 3 metai, priimami mokiniai, baigę pagrindinio dailinio ugdymo programą ir mokiniai, siekiantys gilesnio dalykinio pasirengimo ar besiruošiantys studijuoti menus, 7 pamokos per savaitę), suaugusių dailės studija (trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę).

Muzikos skyriaus ugdytiniai gali rinktis šias ugdymo programas: 7-12 metų mokiniai - 6 metų ugdymo programas (pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), akordeono), 7 metų mokymo programas (chorinio dainavimo, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), fortepijono), išplėstinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami baigę 6, 7 metų įvairių instrumentų arba chorinio dainavimo ugdymo programas). Pamokų skaičius per savaitę priklauso nuo pasirinkto dalyko ir lankomos klasės. Į ankstyvojo muzikos ugdymo programą priimami vaikai iki 8 metų amžiaus, 2 savaitinės pamokos, programos trukmė - 1 metai.

Į ankstyvojo choreografijos ugdymo programą priimami 5-7 metų amžiaus vaikai, programos trukmė - 1 metai, 2 savaitinės pamokos.


 

Dailės skyriusMuzikos skyrius

               Dailės skyrius (Klaipėdos g. 17)                                   Muzikos skyrius (Vienuolyno g. 7)


Ukmergės meno mokykla

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 47 pedagogai, mokosi 603 mokiniai (Muzikos skyriuje - 374, Dailės skyriuje - 211, ankstyvojo choreografijos ugdymo programoje - 18).

Muzikos skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, chorinio, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės skyriuje mokoma: pradinio ugdymo programoje - linijos, spalvos ir formos plastinės raiškos dalykų, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, spalvinės raiškos, erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, dailės istorijos, naujųjų technologijų menų, grafikos, tekstilės dalykų, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, neformaliojo ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" - meninės raiškos, suaugusiųjų dailės studijoje - meninės raiškos.

Nuo 2013 m. savo veiklą pradėjo ankstyvojo choreografijos ugdymo grupė "Smagūs žingsneliai".

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje ir meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" organizuojamuose koncertuose, parodose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.