Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

03

UKMERGĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PRIĖMIMĄ :

Į DAILĖS SKYRIAUS:
-ankstyvojo ugdymo programą ,,Spalvų namelis‘‘(6-7 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę;
-pradinio ugdymo programą (I-IV kl. mokiniams). Programos trukmė 3 metai, 6 pamokos per savaitę;
-pagrindinio ugdymo programą (V-IX kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 11 pamokų per savaitę, birželio mėn. vyksta vasaros kūrybinė praktika, mokiniai atlieka baigiamuosius kūrybinius darbus;
-tikslinio ugdymo programą (baigusiems dailės mokyklą /skyrių ar savarankiškai pasiruošusiems ir siekiantiems studijuoti dailę mokiniams). Programos trukmė 3 metai, 7 pamokos per savaitę;
-neformaliojo ugdymo programą (V-XII kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 3 pamokos per savaitę;
-suaugusiems - į dailės studiją, 2 užsiėmimai per savaitę. Dailės studijos programos trukmė ir turinys bus sudaromas, atsižvelgiant į studijos lankytojų meninės saviraiškos reikmes.

STOJAMASIS EGZAMINAS Į PRADINIO, PAGRINDINIO, TIKSLINIO IR NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2016 M. GEGUŽĖS 17 D. (ANTRADIENĮ) 16.00 VAL. DAILĖS SKYRIUJE, KLAIPĖDOS G. 17, UKMERGĖ.
STOJAMASIS EGZAMINAS Į ŽELVOS FILIALO DAILĖS SKYRIAUS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2016 M. GEGUŽĖS MĖN. 25 D. (TREČIADIENĮ) 13.00 VAL. ŽELVOS GIMNAZIJOJE.

Telefonas pasiteiravimui darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. - (8 340) 60099.
Į stojamąjį egzaminą prašome atsinešti savo kūrybos darbus, I-VI klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, guašo dažų, teptuką, VII-XII klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, pieštuką, trintuką.

NORINTYS LANKYTI ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ „SPALVŲ NAMELIS“ BEI SUAUGUSIŲ DAILĖS STUDIJĄ PRAŠYMUS PATEIKIA IKI 2016 M. BIRŽELIO 1 D.


Į MUZIKOS SKYRIAUS:
chorinio dainavimo, fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, klarneto, trimito, tenoro, tūbos, baritono, fleitos, saksofono dalyko klases, akordeono dalyko klasę (vaikams nuo 7 iki 10 m.), muzikinio ankstyvojo ugdymo programos grupę „Linksmosios natelės“ (vaikams iki 10 m.).

NORINTYS LANKYTI MUZIKINIO ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS „LINKSMOSIOS NATELĖS“ GRUPĘ PRAŠYMUS PATEIKIA IKI 2016 M. BIRŽELIO 1 D.

MUZIKINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS:
2016 M. GEGUŽĖS 30 D. 14.00 VAL. Į CHORINIO DAINAVIMO DALYKO I KLASĘ;
2016 M. GEGUŽĖS 30 D. 16.30 VAL. Į PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (KLARNETAS, TRIMITAS, TENORAS, TŪBA, BARITONAS, FLEITA, SAKSOFONAS) DALYKŲ I KLASĘ;
2016 M. GEGUŽĖS 31 D. 14.00 VAL. Į AKORDEONO DALYKO I KLASĘ;
2016 M. GEGUŽĖS 31 D. 16.30 VAL. Į STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (SMUIKAS, VIOLONČELĖ, KLASIKINĖ GITARA) DALYKŲ I KLASĘ;
2016 M. BIRŽELIO 1 D. 14.00 VAL. Į FORTEPIJONO DALYKO I KLASĘ;
2016 M. BIRŽELIO 1 D. 16.30 VAL. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į LAISVAS VIETAS.
2016 M. GEGUŽĖS MĖN. 17 D. 15.00 VAL. Į ŽELVOS FILIALO MUZIKOS SKYRIAUS CHORINIO DAINAVIMO IR FORTEPIJONO DALYKŲ UGDYMO PROGRAMŲ I KLASES VYKS ŽELVOS GIMNAZIJOJE.


Į ŠOKIO UGDYMO PROGRAMAS:                                                                                                                                                                                Į ŠOKIO ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS „SMAGŪS ŽINGSNELIAI“ GRUPĘ (vaikams 5-7 m.). Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę.
NORINTYS LANKYTI ŠOKIO ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS „SMAGŪS ŽINGSNELIAI“ GRUPĘ PRAŠYMUS PATEIKIA IKI 2016 M. BIRŽELIO 1 D.

Į ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS I KLASĘ: (vaikams nuo 6 iki 8 m.). Programos trukmė 3 metai, 6 pamokos per savaitę;

NORINTIEMS MOKYTIS ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE, ŠOKIO JUDESIO IR RITMIKOS DUOMENŲ PATIKRINIMAS VYKS 2016 M. BIRŽELIO 1 D. 17.30 VAL. UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE SALĖJE.

 


Stojamasis mokestis – 7 proc. BSI, t.y. 2,66 Eur.

Prašymai mokytis priimami nuo 2016 m. gegužės 1 d., turėti vaiko gimimo liudijimą, sumokėti stojamąjį mokestį pas sekretorę darbo dienomis: pirmadieniais- penktadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val.; pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Ukmergės meno mokyklos adresas Vienuolyno g. 7, Ukmergė. Telefonas pasiteiravimui (8 340) 52734

 


Priėmimas į Ukmergės meno mokyklą vykdomas gegužės 15 - birželio 10 dienomis, papildomas - rugsėjo 1-30 dienomis, nuolatinis - tik ankstyvojo ugdymo ir suaugusiųjų grupėse. Tikslus meninių gebėjimų patikrinimo laikas skelbiamas Ukmergės meno mokyklos internetiniame puslapyje, rajono spaudoje, miesto skelbimų lentose. Meninių gebėjimų patikrinimo metu: į dailės programas - vertinama dailės plastinės raiškos kūrybiniai gebėjimai ir įgūdžiai, į muzikos programas - muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis, į šokio programas - ritmo pojūtis, muzikinė klausa.

Vaikai ir moksleiviai,  norintys mokytis dailės, gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami vaikai iki 8 metų amžiaus, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami 7-10 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę), pagrindinio ugdymo (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 11 pamokų per savaitę), neformaliojo ugdymo (socializacijos) (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 3 pamokos per savaitę), tikslinio ugdymo (trukmė 3 metai, priimami mokiniai, baigę pagrindinio dailinio ugdymo programą ir mokiniai, siekiantys gilesnio dalykinio pasirengimo ar besiruošiantys studijuoti menus, 7 pamokos per savaitę),suaugusių dailės studija (trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę).

Vaikai ir moksleiviai,  norintys mokytis muzikos, gali rinktis šias ugdymo programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami vaikai iki 8 metų amžiaus, 2 pamokos per savaitę), 7-12 metų mokiniai - 6 metų ugdymo programas (pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), akordeono), 7 metų mokymo programas (chorinio dainavimo, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), fortepijono), išplėstinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami baigę 6, 7 metų įvairių instrumentų arba chorinio dainavimo ugdymo programas). Pamokų skaičius per savaitę priklauso nuo pasirinkto dalyko ir lankomos klasės.

Vaikai ir moksleiviai,  norintys mokytis šokio, gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (programos trukmė 1 metai, priimami 5-7 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (programos trukmė 3 metai, priimami 7-9 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę). 

 dailės2       01

           

      Ukmergės meno mokykla

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 49 pedagogai, mokosi 604 mokiniai (muzikos programose - 366, dailės programose - 207, šokio programose - 31).

Muzikos skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, chorinio, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės skyriuje mokoma: pradinio ugdymo programoje - linijos, spalvos ir formos plastinės raiškos dalykų, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, spalvinės raiškos, erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, dailės istorijos, naujųjų technologijų menų, grafikos, tekstilės dalykų, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, neformaliojo ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" - meninės raiškos, suaugusiųjų dailės studijoje - meninės raiškos.

2013 m. įsteigta šokio ankstyvojo ugdymo grupė "Smagūs žingsneliai", o nuo 2015 m. savo veiklą pradėjo šokio pradinio ugdymo programa.

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje ir meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" organizuojamuose koncertuose, parodose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.


"Dailės skyrius, Klaipėdos g. 17", Šarūnė Augustėnaitė 12 m., mokytoja J. Šlepetienė
"Muzikos skyrius, Vienuolyno g. 7" , Goda Požerskaitė 15 m., mokytoja J. Šlepetienė